Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané mezi společností Mr.AQUA, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 09780343, DIČ: CZ09780343, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 342470, telefon +420 774 423 213, e-mail info@mraqua.cz, jako prodávajícím, a kupujícím. 

Kupujícím je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu. 

II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající je podnikatelem zaměřeným na prodej pomocné půdní látky Mr.AQUA, číslo registrace 5199, balení v pytlích 0,5 L nebo 30 L (dále jen „zboží“).
 2. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístněného na adrese cz(dále jen „internetový obchod“). Informace o prodávaném zboží umístěné na uvedeném internetovém obchodu prodávajícího jsou nabídkou. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije.
 3. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny zboží, vyjma nákladů na dopravu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a včetně daně z přidané hodnoty.
 4. Pokud je kupní smlouva uzavírána prostřednictvím internetového obchodu, pak si kupující vybere na internetovém obchodu zboží v požadovaném množství, vloží je do košíku stisknutím tlačítka „DO KOŠÍKU“ (tlačítko, na kterém je nápis „DO KOŠÍKU“). Kupující je oprávněn jednotlivé položky zboží z košíku odebírat, přidávat nebo kontrolovat až do konečného odeslání objednávky zboží.
 5. Pro objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu vyplní kupující postupně požadované informace, na jejichž základě se může zaregistrovat a získat zákaznický účet nebo pokračovat bez registrace. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží;
 • osobě kupujícího, zejména jméno a příjmení, bydliště a případně identifikační číslo a informaci o tom, zda je plátcem DPH (je-li fyzickou osobou, resp. OSVČ) nebo firmu, sídlo, identifikační číslo a informaci o tom, zda je plátcem DPH (je-li právnickou osobou);
 • adrese pro doručení, pokud má být zboží doručeno v daném případě na jinou adresu;
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 • způsobu doručení zboží; (dále jen „objednávka”).
 1. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jejich změně je povinen je v zákaznickém účtu aktualizovat.
 2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu k jeho zákaznickému účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Prodávající může zákaznický účet zrušit bez uvedení důvodu.
 5. Ke kupní ceně za jednotlivé položky zboží se připočítá cena dopravy podle zvoleného druhu dopravy a DPH, není-li v nabídce internetového obchodu uvedeno jinak.
 6. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které kupující do objednávky vložil, tedy revizi vybraného textu.
 7. Kupující odesláním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek ochrany osobních údajů. Zároveň odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se měl možnost seznámit s informacemi o vlastnostech zboží, nákladech na dopravu a celkové kupní ceně, kterou je kupující povinen uhradit.
 8. Po vyplnění povinných údajů prostřednictvím internetového obchodu se odeslání objednávky (stisknutí tlačítka OBJEDNÁVKA zavazující k platbě ) považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy.
 9. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka) je neodvolatelný a může být prodávajícím přijat kdykoliv ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho odeslání. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) potvrzeno prodávajícím odesláním potvrzení objednávky na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 10. Prodávající není povinen přijmout návrh na uzavření smlouvy. Prodávající nepřijme návrh na uzavření kupní smlouvy nebo je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména v případě:
 • kdy prodávající považuje objednávku za nestandardní či spekulativní;
 • nedostatečných skladových zásob zboží nebo nedostupnosti zboží;
 • vyšší moci;
 • kupující nezaplatí řádně nebo včas kupní cenu nebo zálohu;
 • kdy ani po vynaložení přiměřeného úsilí, které je možné po prodávajícím požadovat, není schopen objednané zboží dodat ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách;
 • kdy došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží, nebo v průběhu objednávání, a to i v případě, že kupující již obdržel potvrzení o přijetí objednávky. V takovém případě prodávající informuje o chybě bez zbytečného prodlení kupujícího a pošle mu opravenou nabídku, která je novým návrhem kupní smlouvy; uzavření kupní smlouvy vyžaduje odeslání potvrzení přijetí návrhu kupujícím e-mailem na adresu prodávajícího.
 1. Údaje o obsahu závazku, které prodávající sdělil kupujícímu před uzavřením smlouvy, se stávají obsahem kupní smlouvy, ledaže si výslovně ujednali určitou náležitost jinak.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu. Případné náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující ze svého.

 

III.

KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cena zboží je součet jednotlivých cen zboží uvedených v objednávce; ke kupní ceně bude připočtena cena za dopravu, není-li v nabídce internetového obchodu uvedeno jinak, a DPH v souladu s právními předpisy. Přijímané způsoby platby: v omezeném rozsahu počtu kusů zboží dobírka, on-line platba kartou, bezhotovostní platba na účet prodávajícího č. 2002101162/2010 u Fio Banky a.s. nebo platba prostřednictvím platební brány ComGate, poskytované společností ComGate Payments a.s., Aupark, Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505. Společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
 2. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.
 3. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu do 14 dnů od doručení příslušné zálohové faktury (vystavené po uzavření kupní smlouvy) na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, pokud kupující nezvolil platbu na dobírku.
 4. Po uhrazení kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, který odešle na e-mailovou adresu kupujícího v elektronické podobě.

IV.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Žádná ze smluvních stran není oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, vypovědět ji, či ji jinak jednostranně ukončit z jiných než zákonných důvodů, nebo z důvodů výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě.
 2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu, a to
  bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého kupující kupní cenu uhradil. 

V.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM

 1. Ustanovení tohoto článku V obchodních podmínek se uplatní pouze v případě, že kupující je spotřebitelem. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel provést ve shora uvedené zákonné 14denní lhůtě jakýmkoli prokazatelným způsobem, například zasláním e-mailové zprávy na adresu prodávajícího info@mraqua.cz nebo zasláním v písemné formě na adresu sídla prodávajícího. Prodávající je povinen přijaté odstoupení potvrdit a spotřebiteli vyhovět.
 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. 
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 3 tohoto článku V obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 7. V případě vzniku škody na zboží způsobené kupujícím je prodávající oprávněn nárok na náhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající zajišťuje dodání zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo zasílatelských služeb.
 2. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 3. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží "skladem" kupujícímu v ČR ve lhůtě 7 dnů, přičemž dodací lhůta běží ode dne následujícího po dni zaplacení zálohové faktury vystavené na základě uzavřené kupní smlouvy. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje z důvodu vyšší moci nebo v případech, kdy není možné z jiných vážných důvodů dodat zboží v uvedené lhůtě. V případě prodloužení dodací lhůty informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího. Je-li kupující spotřebitelem, má v tomto případě právo na odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do doby dodání zboží.
 4. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží "na objednávku" kupujícímu v ČR ve lhůtě 14 dnů, přičemž dodací lhůta běží ode dne následujícího po dni zaplacení zálohové faktury vystavené na základě uzavřené kupní smlouvy. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje z důvodu vyšší moci nebo v případech, kdy není možné z jiných vážných důvodů dodat zboží v uvedené lhůtě. V případě prodloužení dodací lhůty informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího. Je-li kupující spotřebitelem, má v tomto případě právo na odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nejpozději do doby dodání zboží.
 5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dopravy, a tedy i způsobu odeslání a převzetí zboží, jsou uvedeny v potvrzení objednávky prodávajícím.
 6. Nelze kombinovat nákup jednotlivých balíků a nabízených palet v rámci jedné objednávky. Nelze kombinovat paletovou a balíkovou přepravu v rámci jedné objednávky
 7. Prodávající splní svoji povinnost dodat zboží předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Nebezpečí škody na zboží tak přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 8. Má-li však prodávající odeslat věc (zboží) spotřebiteli, je spotřebiteli odevzdána v okamžiku, kdy ji spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce spotřebitel, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc spotřebiteli odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva spotřebitele vůči dopravci tím nejsou dotčena.
 9. V případě, že je zvláštní způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko s tím spojené a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 10. Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání (odevzdání) na adrese uvedené v objednávce. Pokud kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v objednávce, není prodávající v prodlení s dodáním zboží a kupující nese náklady spojené s případným opakovaným doručením zboží či jeho vrácením prodávajícímu.
 11. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady okamžitě oznámit dopravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

VII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 2. Prodávající neodpovídá za vady zboží (věci) způsobené kupujícím.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 4. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 5. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) jakýmkoli prokazatelným způsobem, například zasláním e-mailové zprávy na adresu prodávajícího info@mraqua.cz nebo zasláním reklamace v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.
 7. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu jakýkoli doklad, z něhož je zřejmé, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.
 8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. 
 10. Není-li prodávající schopen dodat po oprávněném uplatnění vady kupujícímu novou věc
  z důvodu její nedostupnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a v takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu věci.
 11. Je-li věc kupujícímu zasílána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či zasilatele a věc má zjevnou vadu, je kupující povinen uplatnit reklamaci sepsáním protokolu o poškození převzaté zásilky v okamžiku jejího převzetí od takového dopravce, nebo odmítnout převzetí takto poškozené zásilky, v opačném případě kupující nemá práva z vadného plnění.
 12. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VIII.

PRÁVA SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Ustanovení tohoto článku VIII obchodních podmínek se uplatní pouze v případě, že kupující je spotřebitelem. Kdo je spotřebitelem, je již vysvětleno v čl. V odst. 1 těchto obchodních podmínek.
 2. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci (zboží) projeví v době dvou let od převzetí bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, a to jakýmkoli prokazatelným způsobem, například zasláním e-mailové zprávy na adresu prodávajícího info@mraqua.cz nebo zasláním reklamace v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.
 3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 4. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.
 5. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 6. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který spotřebitel věc koupil.
 7. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 8. a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ustanovením § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
 9. b) se vada projeví opakovaně,
 10. c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 11. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.
 12. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.
 13. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu spotřebitel prokáže, že věc odeslal.
 14. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 15. Podle ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Po marném uplynutí uvedené lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

 

    

IX.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží. Do té doby je kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo prodávajícímu převzít zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu.
 2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekcenebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 3. Smluvní strany si pro kupní smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající a s ní související, které obsahují mezinárodní prvek, sjednávají jako rozhodné právo České republiky s tím, že pokud je kupující spotřebitelem, rozhodné právo bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem.
 4. Smluvní strany si k řešení sporů z kupní smlouvy a z právních vztahů z ní vyplývajících a s ní souvisejících sjednávají příslušnost soudů České republiky s tím, že pokud je kupující spotřebitelem, příslušnost soudů bude určena na základě příslušných ustanovení kolizních norem.
 5. Smluvní strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související, přičemž smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku.
 6. Pokud je smluvní strana v prodlení se splácením peněžitého dluhu dle kupní smlouvy, pak je taková smluvní strana jako dlužník povinna zaplatit druhé straně jako věřiteli úrok z prodlení
  z dlužné částky ve výši dle platných právních předpisů. Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plné výši, a to bez ohledu na to, zda je či není kryta úrokem z prodlení.
 7. Není-li kupní smlouva uzavírána se spotřebitelem, pak smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1799, § 1800 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.
 8. Obchodní zvyklosti, ať už zachovávané obecně či v daném odvětví, nemají přednost
  před ustanoveními kupní smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo zákona. 

X.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 2. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající, tedy společnost Mr.AQUA, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 09780343, DIČ: CZ09780343, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 342470.

Telefon: +420 774 423 213

E-mail: info@mraqua.cz

Kontaktní adresa: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1.

 1. Kupující si je vědom toho, že po odeslání objednávky budou prodávajícím zpracovávány osobní údaje kupujícího obsažené v kupní smlouvě (objednávce), a to zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem:
 3. plnění smluvního vztahu (zejména za účelem uzavření kupní smlouvy, plnění kupní smlouvy, vyřizování reklamací, vyřizování objednávek, vystavení a zasílání faktur, vymáhání pohledávek, včetně uplatnění práv u soudů, pojišťoven apod.),
 4. plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména plnění daňových povinností, povinností v oblasti statistiky, povinností vůči orgánům činným v trestním řízení apod.),
 5. pro účely plnění a ochrany oprávněných zájmů správce (zejména zasílání nabídek nových a stávajících produktů prodávajícího - obchodních sdělení prodávající), k čemuž prodávající využívá elektronické kontakty kupujícího v souvislosti s prodejem svého zboží, kdy prodávající tyto osobní údaje získal v rámci plnění kupní smlouvy (objednávky) a kupující má možnost prostřednictvím odkazu na konci marketingového sdělení bezplatně se odhlásit, resp. odmítnout, další zasílání obchodních sdělení.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
 • smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávce, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 • dalším externím subjektům, zejména poskytovatelům IT služeb, právních služeb, služeb daňových a účetních poradců apod. V takovém případě jsou se zpracovateli osobních údajů uzavřeny smlouvy o zpracování (ochraně) osobních údajů, jejichž prostřednictvím je zajišťována ochrana předávaných osobních údajů v souladu s GDPR.
 • některým orgánů státní správy,které jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností vyžádat si informace o kupujícím (např. policie ČR, Česká obchodní inspekce, orgány finanční kontroly) a prodávající je povinen osobní údaje jim poskytnout za účelem plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Těmto subjektům poskytne prodávající osobní údaje kupujícího jen tehdy, pokud ze zákona vyplývá povinnost prodávající tyto údaje poskytnout.
 1. Osobní údaje nejsou prodávajícím předávány mimo EU.
 2. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování, to znamená, že doba uchování osobních údajů je omezena na nezbytné minimum. Prodávající uchovává osobní údaje zejména po dobu nezbytně nutnou k zajištění splnění všech práv a závazků vyplývajících z uzavřených smluv a po dobu nezbytně nutnou ke splnění všech povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí doby jejich zpracování budou osobní údaje obsažené v datových souborech prodávajícího nevratně vymazány a osobní údaje obsažené v dokumentech a jiných dokladech v listinné podobě budou skartovány.
 3. Základní doby uchování osobních údajů prodávající jsou tyto:
 • V případě, že dojde ke splnění veškerých povinností ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje, údaje o zboží a údaje z komunikace kupujícího s prodávajícím po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí záruční doby zboží, případně uplynutí lhůty k uplatnění práv z vadného plnění, pokud není dále stanoveno jinak.
 • V případě jednání o uzavření smlouvy, k jejímuž uzavření nedošlo, je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po dobu 3 měsíců od ukončení jednání o uzavření smlouvy.
 • V případě faktur a jiných daňových dokladů vystavených prodávajícím je prodávající povinen dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovat tyto faktury a jiné daňové doklady po dobu 10 let ode dne jejich vystavení s tím, že z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur a jiných daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne ukončení kupní smlouvy archivovány rovněž kupní smlouvy (objednávky), na jejichž základě byly faktury a jiné daňové doklady vystaveny.
 • V případě kupujícího, který má dluh vůči prodávajícímu, si prodávající ponechává osobní údaje související s dluhem po celou dobu vymáhání dluhu.
 • V případě zpracovávání osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení uchovává prodávající osobní údaje po dobu, než kupující využije možnost bezplatně se odhlásit z odběru obchodních sdělení, resp. odmítne další zasílání obchodních sdělení.
 1. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Automatizované zpracování osobních údajů je využíváno zejména k zasílání daňových dokladů, potvrzení objednávky, obchodních sdělení (nabídek produktů).
 2. Kupující jako subjekt údajů má ohledně ochrany osobních údajů práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů na ochranu osobních údajů a která je oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu, a to:
 • Právo na přístup k osobním údajům

V případě, že má kupující zájem zjistit, jaké o něm prodávající zpracovává osobní údaje, má právo získat od prodávajícího informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má současně právo získat k těmto osobním údajům přístup. V případě opakované žádosti kupujícího je prodávající oprávněn za poskytnutí informace požadovat od kupujícího přiměřený poplatek, a to formou zálohy, a pokud kupující tuto zálohu neuhradí, nebude mu informace poskytnuta.

 • Právo na opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů

V případě, že prodávající zpracovává o kupujícím nepřesné či nepravdivé osobní údaje, má kupující právo požadovat jejich opravu. Prodávající je povinen provést opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu, avšak vždy s ohledem na její personální a technické možnosti.

 • Právo požadovat vysvětlení

V případě, že by zpracováním osobních údajů kupujícího prodávající narušoval ochranu jeho osobního a soukromého zájmu nebo by byly osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím vysvětlení.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že bude kupující přesvědčen o tom, že ze strany prodávajícího dochází k porušení práva kupujícího na ochranu soukromí, má právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • Právo na výmaz osobních údajů

V případě, že osobní údaje kupujícího již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, anebo jsou prodávajícím zpracovávány neoprávněně, má kupující právo požadovat jejich výmaz.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že kupující nemá zájem o výmaz jeho osobních údajů, ale pouze na dočasném omezení rozsahu zpracování jeho osobních údajů, má právo požadovat po prodávajícím omezení zpracování těchto osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že má kupující zájem na tom, aby prodávající předal jeho osobní údaje dalšímu subjektu, má právo na přenositelnost údajů k tomuto subjektu. Pokud by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nevyhoví prodávající takové žádosti.

 • Právo vznést námitku

Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů prodávajícího. V případě, že prodávající neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů kupujícího, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami kupujícího, je prodávající povinen zpracování osobních údajů na základě námitky kupujícího ukončit bez zbytečného odkladu.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uděleného kupujícím, je kupující oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.

 1. Při výkonu práv uvedených v předchozím odstavci může kupující kontaktovat prodávajícího písemně na adresu jeho sídla: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího info@mraqua.cz.
 2. Na žádost kupujícího dle tohoto článku IX obchodních podmínek bude prodávající reagovat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nutnosti je prodávající oprávněn prodloužit lhůtu nejdéle o 2 měsíce. O prodloužení lhůty včetně důvodů pro její prodloužení je prodávající povinen informovat kupujícího.

 

V Praze dne 16.1. 2023

  

Mr. AQUA, s.r.o.

 

 

                                                                                                   

Přílohy: 1/  Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené spotřebitelem

                     distančním způsobem,

               2/  vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

               3/  vzorový formulář pro reklamaci 

 

 

Příloha č.1 obchodních podmínek

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOTŘEBITELEM DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

 

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu
  ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující, či jím určená třetí osoba převezme zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího, tedy společnost AQUA, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 09780343, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 342470, a to jakýmkoli prokazatelným způsobem (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) na e-mailovou adresu: info@mraqua.cz nebo adresu sídla prodávajícího: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však povinností kupujícího.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení
  od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty v trvání 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující či jím určená třetí osoba převezme zboží.
 4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení
  od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).
  Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil
  pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě kupujícímu tím nevzniknou další náklady.
 5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.
 6. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo
  k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím lhůty v trvání 14 dnů.
 7. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2 obchodních podmínek

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Spotřebitel může tento formulář vyplnit a poslat jej prodávajícímu, jestliže chce odstoupit od kupní smlouvy)

 

                                                                                              

Adresát

 

Mr. AQUA, s.r.o.

Vojtěšská 211/6

110 00 Praha 1

email: info@mraqua.cz

tel: +420 774 423 213

 

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Já, níže podepsaný, ……………………………………………………… (jméno a příjmení), nar. …………….. (datum narození), bytem ………………………………………………….. (adresa místa trvalého pobytu dle občanského průkazu), e-mail: ……………………………., oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží ………………….. (specifikace zboží) ze dne ………………… (datum uzavření smlouvy), uzavřené na základě objednávky č. ………………………..ze dne ………………. (datum objednávky).

 

V ………………… (místo sepsání) dne ……………… (datum)

 

 

                                                                                                                                                                 _________________

                                                                                                                                                                         (podpis)

 

Příloha č.3 obchodních podmínek 

 

Vzorový formulář pro reklamaci

 

Adresát:               Mr.AQUA, s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

                                Email: info@mraqua.cz

                               Tel: +420 774 423 213

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem

reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí

informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: