Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů je součástí  Obchodních podmínek.

 

IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 2. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající, tedy společnost AQUA, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 09780343, DIČ: CZ09780343, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 342470.

Telefon: +420 774 423 213

E-mail: info@mraqua.cz

Kontaktní adresa: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1.

 1. Kupující si je vědom toho, že po odeslání objednávky budou prodávajícím zpracovávány osobní údaje kupujícího obsažené v kupní smlouvě (objednávce), a to zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem:
 3. plnění smluvního vztahu (zejména za účelem uzavření kupní smlouvy, plnění kupní smlouvy, vyřizování reklamací, vyřizování objednávek, vystavení a zasílání faktur, vymáhání pohledávek, včetně uplatnění práv u soudů, pojišťoven apod.),
 4. plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména plnění daňových povinností, povinností v oblasti statistiky, povinností vůči orgánům činným v trestním řízení apod.),
 5. pro účely plnění a ochrany oprávněných zájmů správce (zejména zasílání nabídek nových a stávajících produktů prodávajícího - obchodních sdělení prodávající), k čemuž prodávající využívá elektronické kontakty kupujícího v souvislosti s prodejem svého zboží, kdy prodávající tyto osobní údaje získal v rámci plnění kupní smlouvy (objednávky) a kupující má možnost  bezplatně se odhlásit, resp. odmítnout, další zasílání obchodních sdělení.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
 • smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávce, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 • dalším externím subjektům, zejména poskytovatelům IT služeb, právních služeb, služeb daňových a účetních poradců apod. V takovém případě jsou se zpracovateli osobních údajů uzavřeny smlouvy o zpracování (ochraně) osobních údajů, jejichž prostřednictvím je zajišťována ochrana předávaných osobních údajů v souladu s GDPR.

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností vyžádat si informace o kupujícím (např. policie ČR, Česká obchodní inspekce, orgány finanční kontroly) a prodávající je povinen osobní údaje poskytnout za účelem plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Těmto subjektům poskytne prodávající osobní údaje kupujícího jen tehdy, pokud ze zákona vyplývá povinnost prodávající tyto údaje poskytnout.

 1. Osobní údaje nejsou prodávajícím předávány mimo EU.
 2. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování, to znamená, že doba uchování osobních údajů je omezena na nezbytné minimum. Prodávající uchovává osobní údaje zejména po dobu nezbytně nutnou k zajištění splnění všech práv a závazků vyplývajících z uzavřených smluv a po dobu nezbytně nutnou ke splnění všech povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí doby jejich zpracování budou osobní údaje obsažené v datových souborech prodávajícího nevratně vymazány a osobní údaje obsažené v dokumentech a jiných dokladech v listinné podobě budou skartovány.
 3. Základní doby uchování osobních údajů prodávající jsou tyto:
 • V případě, že dojde ke splnění veškerých povinností ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje, údaje o zboží a údaje z komunikace kupujícího s prodávajícím po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí záruční doby zboží, případně uplynutí lhůty k uplatnění práv z vadného plnění, pokud není dále stanoveno jinak.
 • V případě jednání o uzavření smlouvy, k jejímuž uzavření nedošlo, je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po dobu 3 měsíců od ukončení jednání o uzavření smlouvy.
 • V případě faktur a jiných daňových dokladů vystavených prodávajícím je prodávající povinen dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovat tyto faktury a jiné daňové doklady po dobu 10 let ode dne jejich vystavení s tím, že z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur a jiných daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne ukončení kupní smlouvy archivovány rovněž kupní smlouvy (objednávky), na jejichž základě byly faktury a jiné daňové doklady vystaveny.
 • V případě kupujícího, který má dluh vůči prodávajícímu, si prodávající ponechává osobní údaje související s dluhem po celou dobu vymáhání dluhu.
 • V případě zpracovávání osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení uchovává prodávající osobní údaje po dobu, než kupující využije možnost bezplatně se odhlásit z odběru obchodních sdělení, resp. odmítne další zasílání obchodních sdělení.
 1. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Automatizované zpracování osobních údajů je využíváno zejména k zasílání daňových dokladů, potvrzení objednávky, obchodních sdělení (nabídek produktů).
 2. Kupující jako subjekt údajů má ohledně ochrany osobních údajů práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů na ochranu osobních údajů a která je oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu, a to:
 • Právo na přístup k osobním údajům

V případě, že má kupující zájem zjistit, jaké o něm prodávající zpracovává osobní údaje, má právo získat od prodávajícího informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má současně právo získat k těmto osobním údajům přístup. V případě opakované žádosti kupujícího je prodávající oprávněn za poskytnutí informace požadovat od kupujícího přiměřený poplatek, a to formou zálohy, a pokud kupující tuto zálohu neuhradí, nebude mu informace poskytnuta.

 • Právo na opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů

V případě, že prodávající zpracovává o kupujícím nepřesné či nepravdivé osobní údaje, má kupující právo požadovat jejich opravu. Prodávající je povinen provést opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu, avšak vždy s ohledem na její personální a technické možnosti.

 • Právo požadovat vysvětlení

V případě, že by zpracováním osobních údajů kupujícího prodávající narušoval ochranu jeho osobního a soukromého zájmu nebo by byly osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím vysvětlení.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že bude kupující přesvědčen o tom, že ze strany prodávajícího dochází k porušení práva kupujícího na ochranu soukromí, má právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • Právo na výmaz osobních údajů

V případě, že osobní údaje kupujícího již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, anebo jsou prodávajícím zpracovávány neoprávněně, má kupující právo požadovat jejich výmaz.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že kupující nemá zájem o výmaz jeho osobních údajů, ale pouze na dočasném omezení rozsahu zpracování jeho osobních údajů, má právo požadovat po prodávajícím omezení zpracování těchto osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že má kupující zájem na tom, aby prodávající předal jeho osobní údaje dalšímu subjektu, má právo na přenositelnost údajů k tomuto subjektu. Pokud by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nevyhoví prodávající takové žádosti.

 • Právo vznést námitku

Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů prodávajícího. V případě, že prodávající neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů kupujícího, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami kupujícího, je prodávající povinen zpracování osobních údajů na základě námitky kupujícího ukončit
bez zbytečného odkladu.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uděleného kupujícím, je kupující oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.

 1. Při výkonu práv uvedených v předchozím odstavci může kupující kontaktovat prodávajícího písemně na adresu jeho sídla: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího info@mraqua.cz.
 2. Na žádost kupujícího dle tohoto článku IX obchodních podmínek bude prodávající reagovat nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nutnosti je prodávající oprávněn prodloužit lhůtu nejdéle o 2 měsíce. O prodloužení lhůty včetně důvodů pro její prodloužení je prodávající povinen informovat kupujícího.

 

V Praze dne 1.2. 2022

 

 

Mr. AQUA, s.r.o.